واقعیت‌های شرکت به صورت اعداد

0

سال شروع فعالیت

0

تعداد اختراعات

0

تعداد کشورهای فروش

سری متنوع پارچه های عملکردی

ما متعهد به ارائه مواد مرکب بافتی و فومی پیشرفته، کارآمد و دوستدار محیط زیست هستیم.

تولیدکننده مرجع جهانی مواد مرکب با اصول سبز، نوآوری و تولید هوشمند، به اشتراک گذاری نتایج با جامعه و کارکنان.

چشم انداز شرکت

سری پلیمرهای ویژه

ما متعهد به ارائه مواد مرکب بافتی و فومی پیشرفته، کارآمد و دوستدار محیط زیست هستیم.