به نام لیونگ بپیوندید

به نام لیونگ بپیوندید

به دنبال شغل گشتن

به NAM LIONG بپیوندید
به NAM LIONG بپیوندید

با توجه به تولیدات سبز ، نوآوری و تولید هوشمند ، هدف ما تبدیل شدن به معیار صنعت مواد کامپوزیت پایدار و به اشتراک گذاشتن دستاوردهای خود با کارکنان و جامعه است. بیا به ما ملحق شو! # شغل / موقعیت (برای تایوان) اطلاعات بیشتر در مورد www.104.com را بررسی کنید تماس بگیرید: تلفن: 06-2534161 اضافی: 1200 Miss Lin Fax: 06-2541854 آدرس: 10 ، لین 41 ، خیابان چو وی ، خیابان یونگ کانگ .، Tainan City، Taiwan # نماینده فروش خارج از کشور / نماینده منطقه ای / توزیع کننده منطقه ای ، لطفا به ما ایمیل کنید: marketing@namliong.com.twانتشار مطبوعات