Báo cáo ESG

Báo cáo ESG Toàn cầu của Namliong

Báo cáo ESG

Báo cáo ESG

Báo cáo ESG Toàn cầu của Namliong
Báo cáo ESG Toàn cầu của Namliong

Trong Báo cáo này, Nam Liong Global Corporation (sau đây gọi là Nam Liong Global, Nam Liong, hoặc Công ty) công bố một cách có hệ thống về những nỗ lực của Công ty trong các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Năm nay, khái niệm ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) được tích hợp vào SDGs (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) như là cấu trúc và khuôn khổ của các chương trong Báo cáo này, tiết lộ cho tất cả các bên liên quan những nỗ lực và kết quả của Nam Liong về tính bền vững với các thực tiễn cụ thể trong các khía cạnh Quản trị Doanh nghiệp, Bảo vệ Môi trường, Chăm sóc Nhân viên và Phúc lợi Xã hội nhằm đáp ứng các SDG.

109 Báo cáo ESG toàn cầu của Namliong
Việc biên soạn Báo cáo này dựa trên các nguyên tắc được quy định trong Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu và Lựa chọn cốt lõi của Tiêu chuẩn GRI, và các Nguyên tắc Trách nhiệm Giải trình AA1000 về Trọng yếu, Tính toàn diện, Khả năng đáp ứng và Tác động cũng đã được tham khảo. Công bố minh bạch về việc thực hiện các Phương pháp tiếp cận Quản lý (MA) khác nhau, các phản hồi và hành động liên quan đến các chủ đề về tính bền vững của vật liệu được thực hiện. Báo cáo này cũng đề cập đến các SDG của LHQ (xem Phụ lục 2) là các nguyên tắc báo cáo.
109 Báo cáo ESG toàn cầu của Namliong
Tệp tải xuống

Thông cáo báo chí