Bạn có cung cấp Chốt Hook & Loop ở các lớp khác nhau không?

Bạn có cung cấp Chốt Hook & Loop ở các lớp khác nhau không?

Chúng tôi có thể cung cấp 100% Nylon và 100% Polyester Hook & Loop.

Thông cáo báo chí