Bạn có cung cấp Chốt Hook & Loop ở các lớp khác nhau không?

Với tiêu chí Sản xuất Xanh, Đổi mới và Thông minh, chúng tôi mong muốn trở thành chuẩn mực của ngành vật liệu composite bền vững và chia sẻ những thành tựu của chúng tôi với nhân viên và xã hội.

Bạn có cung cấp Chốt Hook & Loop ở các lớp khác nhau không?

Chúng tôi có thể cung cấp Hook & Loop 100% Nylon và 100% Polyester.

Thông cáo báo chí